ATS-Sertifikati

U okviru Društva osnovano je i akreditovano kontrolno telo koje se bavi kontrolisanjima iz oblasti zaštite od požara, u skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (,,Sl. Glasnik RS”, br.52/2015) i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012

Društvo poseduje i Licencu za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika